NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Novinky ve vybavení laboratoří divize AMM

15. května 2012

V nedávné době se vybavení renomovaných laboratoří divize AMM rozrostlo o unikátní analytický komplex FEG SEM Zeiss Ultra Plus a univerzální trhací stroj Zwick Z250 Allround-Line, tCII.

Analytický komplex FEG SEM Zeiss Ultra Plus

Jedná se o rastrovací elektronový mikroskop s autoemisním zdrojem a vysokou rozlišovací schopností, který je rozšířen o analyzátory chemického složení (EDS, WDS) a dále o fázovou analýzu pomocí difrakce zpětně rozptýlených elektronů (EBSD). Přístroj je dále doplněn o systém lokálního vpouštění dusíku nebo kyslíku pro omezení nabíjení a/nebo uhlovodíkové kontaminace preparátu – umožňuje pozorování i zcela nevodivých materiálů, pokud se ve vakuu neodpařují.

Technická specifikace:

Rozlišovací schopnost: 0.8 nm při 15 kV, eventuálně 1.6 nm při 1 kV
Rozsah urychlovacích napětí: 0.02 kV - 30kV
Proud svazku: 4 pA – 20 nA
Obrazové detektory: sekundárních elektronů (jak instalovaný v komoře, tak i „in-lens“), zpětně odražených elektronů (na pólovém nástavci, „in-lens“ s možností energiové filtrace a dále na tubusu detektoru EBSD pro snímání v nízkém úhlu)
Analytické detektory:
EDS – Oxford X-max 20 mm2, rozlišení na Mn Kα = 125 eV, plocha 20 mm2
WDS – Oxford Wave
EBSD – Oxford/HKL Nordlys

Univerzální trhací stroj Zwick Z250 Allround-Line, tCII

Jde o nejmodernější elektromechanický zkušební stroj se silovou kapacitou 250 kN, určený k provádění zkoušek v tahu, tlaku a ohybu, to vše při rychlostech zatěžování (0,0005 ÷ 500) mm/min a s možností silově nebo deformačně řízeného chodu zkoušky se zpětnou vazbou. Stroj je v současné době vybaven dvěma dynamometry pro zátěžné síly 50 kN a 150 kN, univerzálním extenzometrem se snímači deformace pro všechny výše uvedené typy zkoušek, teplotní komorou pro práci v rozsahu teplot (-80 ÷ +250) ˚C a vysokoteplotní pecí pro experimenty při teplotách do +1000 ˚C.

Technická specifikace:

Silová kapacita stroje: 250 kN
Snímače síly: 50 kN, 150 kN
Rychlost zatěžování: 0,0005 až 500 mm/min
Rozlišení snímače
- prodloužení: 0,02 µm
- příčného zúžení: 0,01 µm
- průhybu: 0,02 µm
Rozlišení vysokoteplotního snímače (1000 ˚C): 0,1 µm
Rozsah pracovních teplot
- teplotní komory: -80 až +250 ˚C
- vysokoteplotní pece: do +1000 ˚C

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně