NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Vědomostní matematický workshop

16. července 2012

Může mít pro NETME Centre význam i taková aktivita jako je vědomostní matematický workshop v rámci projektu „Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty“?

Odpovědět si můžeme hned v úvodu. Ano, může. Ne hned, ale ve středně vzdálené budoucnosti. Pokud chceme zajistit stabilní výzkumnou a vývojovou činnost, můžeme mít sebelépe vybavené laboratoře, zkušebny, učebny atd., ale lidský potenciál vždy byl, je a bude nejdůležitější. Podívejme se na jeden z příkladů, jak si jej „pěstovat“.

Česká republika se potýká s klesajícím zájmem o studium přírodních věd a technických oborů. Tento fenomén není specifikem pouze České republiky, jedná se o problém celoevropský. Jeho příčiny lze hledat např. ve způsobu výuky přírodovědných předmětů v základním a středním školství či v nárůstu počtu dívek studujících na vysokých školách. Ty v současné době tvoří více než polovinu studujících. Jak je všeobecně známo, dívky dávají většinou přednost studiu jiných oborů než přírodovědných a technicky orientovaných, a to zejména z genderově stereotypních důvodů.

Systematická práce s cílovými skupinami je alfou a omegou veškerých snah o změnu výše popsaného nepříznivého trendu. Jednorázové aktivity motivačního charakteru mohou být sice atraktivní, avšak bez dlouhodobé a koncepční práce se žáky a studenty nelze na zlepšení image studia přírodních věd a technických oborů v očích dnešní mladé generace pomýšlet.

Ústav matematiky FSI VUT v Brně v rámci projektu „Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty“ realizoval 8. června 2012 na ZŠ a MŠ Salmova v Blansku v Klubu nadaných dětí "Vědomostní matematický workshop". Členy klubu jsou děti z 2. až 6. tříd této školy. Aktivity klubu jsou zaměřeny především na rozvoj logického myšlení a motivaci k hlubšímu poznání v oblasti přírodovědy, chemie a fyziky.

"Vědomostní matematický workshop" v podání Ústavu matematiky FSI VUT v Brně se skládal ze dvou částí. Na začátku byly děti rozděleny do 3 kategorií (2.+3. třída, 4.+5. třída, 6. třída). V rámci kategorií se děti rozdělily po dvojicích, resp. trojicích a plnily 8 úkolů rozmístěných po budově školy. Úkoly na různé šifrovací techniky se střídaly s úkoly zaměřenými praktičtěji. Děti měly například odhadnout co nejpřesněji jeden metr a svůj odhad doložit jedním metrem odtrženým z papírové role. Na další praktický úkol s krejčovským metrem později navazovala druhá část workshopu. Zde se účastníci dozvěděli, jak souvisí výška člověka s rozpětím jeho paží, co je to zlatý řez a kde na lidském těle a v přírodě jej lze nalézt. Tyto nové informace si následně ověřili nejen z poznámek z měření provedeného během plnění úkolů, ale i novým měřením, které v tuto chvíli bylo výrazně přesnější, protože si již byli vědomi souvislostí. Na činnosti Klubu nadaných dětí při ZŠ a MŠ Salmova v Blansku se budou realizátoři projektu „Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty“ CZ.1.07/2.3.00/35.0004 dále podílet. Tak doufejme, že to v některých dětech zanechá takový dojem, že to ovlivní i jejich – zatím vzdálenou – profesionální kariéru. V rámci projektu se mohou do NETME centra i podívat, až bude v provozu.

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně