NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Odborný rozvoj pracovníků podpoří vědec z Japonska

30. listopadu 2011

Tým pracovníků Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství Vysokého účení technického v Brně, který současně působí v Divizi virtuálního navrhování a zkušebnictví NETME Centre, má novou vědeckou posilu. Za podpora projektu OP VK získali pro svoji tribologickou skupinu zahraničního odborníka prof. Motohiro Kanetu. Hlavním úkolem tohoto japonského vědce bude rozvoj vědního oboru tribologie na Ústavu konstruování FSI a podpora využití získaných poznatků pro spolupráci s aplikační sférou. 

Prof. Kaneta se již 40 let věnuje vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti na prestižních vysokých školách nejen v Japonsku. Stal se zakládajícím členem Tribologické laboratoře na Ústavu strojního inženýrství Kjúšúského technologického institutu. Pod jeho vedením se tato laboratoř stala předním světovým vědeckovýzkumným pracovištěm a v oblasti tribologie dosáhla světového ohlasu, který si drží dodnes. Prof. Kaneta je autorem dvou monografií "Tribologie a "Základy konstruování strojů" a dále spoluautorem šesti knižních publikací z oblasti tribologie vydaných Japonskou asociací tribologů a Japonskou asociací strojních inženýrů. 

Cílem projektu, do kterého prof. Kaneta vstoupil, je personální a odborný rozvoj mezinárodního výzkumného týmu v oboru tribologie. Jeho účelem je rozšíření činnosti do nových a rychle se rozvíjejících hraničních a interdisciplinárních oblastí a zvýšení kvality dosahovaných vědeckých výsledků. Součástí jeho práce bude příprava a realizace nových experimentů a následné srovnání s výsledky dosahovaných na předních světových pracovištích v oblastech jako jsou tribologie povrchových úprav, environmentální tribologie nebo tribologie živých soustav. 

Týmu pracovníků kolem prof. Kanety budou vytvořeny podmínky pro navázání a rozvoj dlouhodobých vazeb se špičkovými odborníky a institucemi, transfer poznatků mezi výzkumnou, vzdělávací a aplikační sférou a prostor pro přípravu dalších talentovaných studentů a vědeckovýzkumných pracovníků. Tím dojde k posílení výzkumných kapacit Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně i Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví v rámci NETME Centre.  

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně