NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Součásti divize progresivních kovových materiálů (AMM) a nabídka služeb


Aktivity divize směřují k řešení problematiky struktur a vlastností kovových materiálů a kompozitů včetně inženýrství povrchů. Komplexní pojetí řešení umožňuje interdisciplinární charakter pracoviště a využití nejnovějších poznatků a technologií ve vzdělávání, oblasti základního výzkumu a aplikovaných věd, i ve spolupráci s průmyslovými partnery.
Ohniskem zájmů jsou perspektivní technologie elektronového paprsku, tepelného zpracování, povlakování a vývoj dalších postupů, jako např. studená kinetická depozice (Skupina pokročilých materiálových technologií).
Jsou rozvíjeny aktivity v oblasti strukturních a fázových analýz v kovových i nekovových materiálech a sledování lokálních vlastností za použití indentačních metod (Skupina struktury fází).
V oblasti mechanických vlastností se divize zaměřuje na charakterizaci vlastností a hodnocení odezvy materiálů při kvazistatickém zatěžování v tahu, tlaku a ohybu, při dynamickém zatěžování, nízko- a vysokocyklové únavě za různých teplot (Skupina designu a mechaniky materiálu).
S podporou Sekce mechaniky těles a Sekce matematiky se interdisciplinárně koncipovaná Skupina mikromechaniky a modelování materiálu orientuje na převážně teoretické práce a výpočtovou podporu designu a mikromechaniky materiálů.

Sekce progresivních kovových materiálů

Vedoucí sekce: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc., e-mail: dlouhy@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 143 171

Skupina pokročilých materiálových technologií

Činnosti v rámci skupiny se zaměřují zejména na perspektivní technologie elektronového paprsku, tepelného zpracování, povlakování a vývoj dalších postupů. Jedná se zejména o tyto oblasti:

Vedoucí skupiny: Ing. Jan Čížek, PhD., e-mail: cizek@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 143 166

Skupina struktury fází

Činnosti v rámci skupiny se zaměřují na problematiku fázové a strukturní analýzy s využitím moderních přístupů a metod. Jedná se zejména o:

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Vít Jan, Ph.D., e-mail: jan@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 143 187

Skupina designu a mechaniky materiálu

Činnosti v rámci skupiny se zaměřují na problematiku mechanických vlastností v oblastech statického zatěžování, nízko- a vysokocyklové únavy a křehkého lomu za pokojových a vysokých teplot a dále nedestruktivního zkoušení. Jedná se zejména o:

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D., e-mail: pantelejev@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 143 188

Skupina mikromechaniky a modelování materiálu

Interdisciplinárně orientovaná skupina se orientuje na převážně teoretické práce a výpočtovou podporu designu a mikromechaniky materiálů. Zahrnuje aktivity na pomezí sekce progresivních kovových materiálů, sekce mechaniky těles a matematiky.

Vedoucí skupiny: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc., e-mail: dlouhy@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 143 171


Sekce mechaniky těles

Činnost sekce je orientována na teoretickou a výpočtovou podporu designu a mikromechaniky materiálů a výklad odezvy materiálů na mechanické zatěžování. Jsou sledována primárně témata jako:

 

Vedoucí sekce: prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc., e-mail: kotoul@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 889

 


Sekce matematiky

Odborná činnost sekce je zaměřena na výzkum ve vybraných oblastech matematiky s ohledem na materiálové aplikace, modelování struktury a vybraných vlastností materiálů včetně jejich chování při deformaci. Jsou studována zejména následující témata:

Vedoucí sekce: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc., e-mail: slapal@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 729

 

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně